Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

Ahmet TOPAL

Bilgisayar İşletmeni

ahmet.topal@bozok.edu.tr

Dahili: 2180

 

GÖREV TANIMI

GÖREVIN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

A. Genel:

 • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

 • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

 • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

 • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.

 • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

 • Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

 • Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek.

 • Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.

 • Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

 • Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 

B) İdari:

1-Üniversitenin iç ve dış kaynaklı projelerinin koordinasyonunu sağlamak

2-Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurmak,

3- Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak,

4- Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

5- İç kaynaklı projelerin takibi

 • BAP Proje başvuruların alınması (İlgili evrak ve formların tam olarak teslim alınması)

 • Teslim alınan proje başvuruların yönerge gereği ilgili PİDEG’lerin gönderilmesi

 • PİDEG’lerin değerlendirme sonucuna göre (Revizyon ise Yürütücüye, Uygun ise belirlenen hakemlere, Uygunsuz ise komisyona) ilgili yerlere gönderilmesi

 • Yürütücülerden alınan taleplerin (Ek süre, Ek bütçe, Ek malzeme, Personel ekleme/çıkarma, Yürütücü değişikliği, Proje iptali, vs ) BAP Komisyonunda görüşülmek üzere hazırlanması

 • BAP Komisyonu toplantı planlama

 • BAP Komisyonunda görüşülen kararları tutanağının hazırlama ve imzalatma

 • BAP Komisyonunda görüşülen kararları ilgili proje yürütücülerine tebliğ (EBYS karar yazısı gönderme -Bap Otomasyon sisteminden mail gönderme)

 • BAP Komisyonunda görüşülen kararları Bap Otomasyon sistemine kayıt etmek

 • BAP Komisyonunda görüşülen yönerge değişikliğini senato toplantısında görüşülmek üzere genel sekreterliğe bildirme

 • Satınalma işlemi gerçekleşmesine müteakip ilgili proje bütçesinden düşmek

 • BAP Otomasyon Sisteminin takibi ve ilgili kişilere bilgi vermek,

 • Gelişme /Sonuç raporlarının ilgili PİDEG’lerin incelemesine müteakip BAP Komisyonuna sunmak

6- PKM taşınırlarını KBS sisteminde evrak giriş/çıkış kaydı yapmak, takip etmek.

7- (2180)  Dahili telefon – EBYS’den kendine havale edilen tüm evrakların işlemleri -

8-Bursiyer (SGK) giriş/çıkış ve beyanlarını bildirmek

9-Kalite birimine aylık formların  (form-18) bildirilmesi

10-Faaliyet Raporu oluşturmak

11-PKM Web sitesinin güncellenmesi

12-BAP Otomasyon Sisteminin güncellenmesi

13-Personel İşlemlerinin takibi(İzin, Rapor vs)

14-TS EN 9001 Kalite Standart formlarının güncellenmesi ve takibi