Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUN ALMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ KARARLAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUN

ALMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ KARARLAR

 

1- Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Temelli TÜBİTAK projelerine proje bütçesinin %10’una kadar BAP Komisyonu tarafından belirlenecek olan miktarda ek mali destek verilmesine ve bu projelerin işleyişi ve kapatılması “Uygulamalı Araştırma Projesi” şartlarına tabi tutulmasına, 

2- BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında (Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri (6604), Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri (6605) ve Bilim İnsanı Yetiştirme Destek Projesi (6606) hariç) yurt dışı kongre veya diğer bilimsel amaçlı toplantıların gider ve yolluklarının karşılanmayacağına, ancak projenin yürütülmesi için zorunlu olması durumunda araştırma amaçlı yurt içi ve yurt dışına yapılacak seyahatlerde masrafların proje bütçesinin % 50’sini geçmeyecek şekilde desteklenmesine, proje sonuçlarını sunmak üzere gidilecek yurtiçi bilimsel toplantılarda seyahat ve katılım ücreti giderlerinin karşılanması ve bu ödemelerin “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde yapılmasına, yolluk yevmiye ödemelerinde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük oluru olmadan ayrıca araç kiralaması için fatura, otobüs veya toplu taşıma araçları için bilet olmadan ödeme yapılmayacağı ve rayiç bedelin kabul edilmeyeceğine, yakıt parasının ise ödenmeyeceğine,

3- Projelerde araştırmacı olarak çalışan öğrencilere verilecek gündeliklerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu h cetveli Hükümleri uyarınca aylık/kadro derecesi 5-15 olan memur gündelikleri esas alınarak ödenmesine,

4- Proje yürütücülerinin herhangi bir anketör hizmeti alması gereken durumlarda eğer ilgili firma ile çalışma yapılmayacak ise çalıştırılacak kişilerin üniversitemiz öğrencileri içinden seçilmesine, aksi durumda herhangi muhasebe işleminin gerçekleştirilmeyeceğine,

5- Proje yürütücülerinin herhangi bir fotokopi hizmeti alması gereken durumlarda,  bu hizmete ilişkin ödemenin 1.000,00-TL’yi aşamayacağına,

6- Söz konusu projenin makine teçhizat kalemi bütçesinden; bilgisayar alımlarının ayrıntılı bir gerekçe sunulmadan karşılanmamasına, kitap alımlarında Bozok Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı’ndan ilgili kitabın bulunmadığına dair yazı olmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağına, 

7- Söz konusu projenin hizmet alımı kalemi bütçesinde yer alan analizlerin, öncelikle Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (BİLTEM) yapılmasına, analizler yapılamıyorsa BİLTEM tarafından analizlerin yapılamadığına dair belgenin sunulmadığı taktirde ödemenin yapılmayacağı şartına uyulması gerekmektedir.